ارسال رزومه

ارسال رزومه

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF، DOC ، JPG یا PNG باشد